Make your own free website on Tripod.com

Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům pro potupu. (Přísloví 14,34)

THE GIDEONS INTERNATIONAL je sdružení křesťanských podnikatelů a odborníků. Členové pocházejí z více než 145 zemí světa a navzájem je spojuje křesťanské společenství a služba. Toto sdružení si určilo za cíl pomáhat při šíření Kristova evangelia všem lidem, aby každý mohl osobně poznat Pána Ježíše Krista jako svého Spasitele.
Gedeoni mohli s pomocí mnoha evang. církví rozšířit více než 500 miliónů Biblí a Nových zákonů do hotelů, nemocnic, škol, ústavů i jednotlivcům.
Máme velikou radost, že i Vám můžeme předložit toto vydání drahocenného Božího slova a věříme, že Vás potěší při každodenním čtení.

KDE NAJDU POMOC

když se bojím: Ž 34,5; Mt 10,28; 2Tm 1,7; Žd 13,6
když mám starosti: Ž 46; Mt 6,19-34; Fp 4,6; 1Pt 5,6-7
při selhání: Ž 51; 1J 1,4-9
když jsem zatrpklý: 1K 13,1-13
když znám svůj hřích: Př 28,13
když se cítím poražený: Ř 8,31-39
když jsem sklíčený: Ž 34
v ohrožení: Ž 91; Ž 118,5-6; Lk 8,22-25
když klesám na mysli: Ž 23; Ž 42,6-11; Ž 55,23; Mt 5,11-12; 2K 4,8-18; Fp 4,4-7
v pochybnostech: Mt 8,26; Žd 11
v krizi: Ž 121; Mt 6,25-34; Žd 4,15-16
při malověrnosti: Ž 42,6; Žd 11
když mě zklamal přítel: Ž 41,10-14; Lk 17,3-4; Ř 12,14-21; 2Tm 4,16-18
když opouštím bezpečí domova: Ž 121; Mt 10,16-20
když se cítím osamělý: Ž 23; Žd 13,6
když potřebuji Boží ochranu: Ž 27,1-6; Ž 91; Fp 4,19
když potřebuji radu: Ž 32,8; Př 3,5-6
při hledání pokoje: J 14,1-4; J 16,33; Ř 5,1-5; Fp 4,6-7
když hledám pravidla pro život: Ř 12
když toužím po Boží blízkosti: Ž 4; Ž 42; Lk 11,1-13; J 17; 1J 5,14-15
když hledám potvrzení Boží ochrany: Ž 18,2-4; Ž 34,8
v nemoci a bolestech: Ž 38; Jk 5,14-15; Mt 26,39; Ř 5,3-5; Ř 8,28.38; 2K 12,9-10; 1Pt 4,12.13.19
při smutku: Ž 51; Mt 5,4; J 14; 2K 1,3-4; 1Te 4,13-18
v pokušení: Ž 1; Ž 139,23-24; Mt 26,41; 1K 10,12-14; Fp 4,8; Jk 4,7; 2Pt 2,9; 2Pt 3,17
když chci děkovat: Ž 100; 1Te 5,18; Žd 13,15
na cestách: Ž 121
v těžkostech: Ž 16; Ž 31; J 14,1-4; Žd 7,25
když jsem unavený: Ž 90; Mt 11,28-30; 1K 15,58;1K 6,9-10

NĚKTERÉ ŽIVOTNÍ PROBLÉMY

Cizoložství: Mt 5,27-32
Protivenství: Mt 10,16-39
Hněv: Mt 5,22-34
Starosti: Mt 6,19-34
Domýšlivost: Lk 18,9-14
Moudrost a pošetilost: Mt 7,24-27
Převrácenost srdce: Mk 7,21-23; Mt 15,17-20
Smrt: J 11,25-26
Pokrytectví: Mt 23,27-28
Světlo a tma: J 3,19-21
Rozvod: Mk 10,2-12
Pochybnosti: Mt 14,28-31
Opilství: Lk 21,34-36
Nepřátelé: Mt 5,43-48
Výmluvy: Lk 14,15-24
Láska k penězům: 1Tm 6,7-12
Lež: Zj 21,8
Posuzování druhých: Mt 7,1-5
Strach: Lk 12,5
Vášně: Ř 13,14
Chamtivost: Lk 12,15-31
Nenávist: Mt 5,43-48
Nestřídmost: Př 20,1
Kritika: Mt 7,1
Sebeklam: Mt 7,21-23
Pečování: Mk 4,18-19
Milování světa: 1J 2,15-17
Odplácení: Mt 5,43-48
Samolibost: Lk 14,11
Samospravedlnost: Lk 18,11-12
Hřích J 8,34-36
Poddanost: 1Pt 2,13-17
Čistota: Ko 3,8
Zkoušky a pokušení: 1K 10,13
Soužení: J 16,33
Nepravé jistoty: 1J 2,15-17

KŘESŤANSKÉ CTNOSTI A CHARAKTER

Občanská poslušnost: Ř 13,1-7; Tt 3,1
Posvěcení: Ř 12,1-2
Čistota: 2K 7,1
Spokojenost: 1Tm 6,6
Odvaha: Ž 27,14
Píle: Ř 12,11
Statečnost: Lk 21,9-19
Víra: Mt 8,5-13; Mt 11,22-24
Věrnost: Mt 25,23
Odpuštění: Mk 11,25-26; Ef 4,31-32
Svoboda: J 8,31-36
Nese ovoce: J 15,1-8
Zbožnost: Tt 2,11-14
Svatost: 1Pt 1,13-16
Poctivost: 2K 8,21
Naděje: 1Pt 1,13
Uctivost: 1Pt 2,17
Úcta k rodičům: Mt 15,4
Pokora: Lk 18,9-14; Fp 2,3-11
Radost: Lk 10,20; J 15,11
Laskavost: Ko 3,12.13
Poslušnost: J 14,15-24; Sk 5,29
Práce: J 9,4
Láska: Lk 10,27; 1K 13
Pokoj: J 14,27; Ř 12,18
Vytrvalost: Mk 13,5-13; Žd 10,36
Modlitby: Lk 11,1-13; Ef 6,18
Čistota myšlení: Fp 4,8
Čisté srdce: Mt 5,27-32; 2Tm 2,22
Čtení Bible: J 5,39; Ž 1,2; Ž 119,97
Úcta k Bohu: Ž 89,7; J 4,23-24
Rozhodnost: Ef 6,10-18
Spravedlnost: Mt 5,6; Mt 6,33
Ryzost: Fp 1,9-10
Pevnost: 1K 15,58
Věrný správce: 1K 4,2
Život v hojnosti: J 10,10
Smysl pro povinnost: Lk 20,21-25
Střízlivost: 1Te 5,6-8
Důvěra: Ž 37,3-5; Př 3,5-6
Zakotvení v pravdě: J 14,6; J 17,17; Ef 4,14-15
Bdělost: Mk 13,34-37
Horlivost: J 2,13-17
Žije vítězně: 1K 15,57; 1J 5,4; J 16,33; Zj 3,12

Bůh Tě miluje

Všichni jsou hříšníci

Boží lék na hřích

Všichni mohou být spaseni

Moje rozhodnutí přijmout Krista jako svého Spasitele

Jistota víry


Tady můžete Frantovi napsat
a tady je jeho homepage.