Ježíš - jeho učení

Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes.

Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.

Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.

Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.

Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny.

(Evangelium Matoušovo)

Většina lidí uznává, že Ježíš byl Velkým Učitelem Mravnosti. William Lecky, jeden z významných britských historiků, napsal:

"Teprve křesťanství představilo světu ideální osobnost, která prošla beze změny osmnácti stoletími a stále inspiruje srdce lidí vroucí láskou. Prokázala, že je schopna působit v každém věku, v každém národě, na každou povahu a v jakýchkoli podmínkách. Je nejen nejvyšším vzorem ctnosti, ale i nejsilnější pohnutkou pro ctnostný život... Prostý záznam tří let Kristova veřejného působení udělal pro obnovu a zjemnění lidstva více, nežli všechna pojednání filozofů a výzvy moralistů."

Bohužel tatáž většína lidí také končí zařazením Ježíše mezi trefné proroky a moudré rabíny starověku. Možná i ty máš v knihovně Nový zákon hned vedle Sokrata, Freuda a Carneigiho. Zamysli se spolu se mnou, co působí nesmrtelnost Ježíšova učení ve srovnání se slovy zapomenutých mudrců Orientu?

Slova, která jsem vám já pověděl, jsou duch a jsou život. (Jan 6:63)  

Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. (Matouš 24:35

(Zástupy) byli ohromeni jeho vyučováním, neboť je (Ježíš) učil jako ten, kdo má pravomoc, a ne jako (tehdejší židovští) učitelé Písma. (Marek 1:22)  

 

Ano, Ježíš opravdu nepůsobil dojmem tápajícího filozofa hladajícího světlo pravdy. On věděl odkud jde a kam jde. On sám byl světlem, on sám byl pravdou, on sám byl cestou. Všichni velcí učitelé, filozofové, vůdci, revolucionáři byli lidmi jako ty a já. Ale Ježíš byl Božím synem. Kdo si troufne označit se za Boha ? Buďto lhář, nebo šílenec, nebo...

. . . nebo pravý Boží syn. Koneckonců je to jediný zakladatel světového náboženství, který nemá svou hrobku. Vlastně má, v Jeruzalémě by vám ji ukázali. Je nad ní na psáno the Empty Tomb. Prázdný hrob. Ježíš byl podle očitých svědků spatřen po svém pohřbu - zmrtvýchvstalý. Není to hlavní argument pro víru v jeho božství ?

Ještě jeden argument pro Ježíšovo Boží synovství - předpověď Ježíšova příchodu, nebo chcete-li proroctví o Jeho příchodu. Není zarážející, že Starý Zákon obsahuje 60 hlavních a 270 drobnějších proroctví, která se na Ježíši doslova naplnila ? Proroctví udávající místo a okolnosti jeho narození, jeho života, způsob jeho smrti. Připomínám, že Starý Zákon, byl uzavřen nejméně 200 let před Ježíšovým narozením !!!

dandik@bigfoot.com