Ježíšův hrob je prázdný !!!

Potom Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem - ale ze strachu před Židy tajným - požádal Piláta, aby mohl sejmout Ježíšovo tělo z kříže. A Pilát svolil. Šel tedy a sňal jeho tělo. Přišel také Nikodém, který k němu poprvé přišel v noci, a nesl asi sto liber směsi myrhy a aloe. Vzali Ježíšovo tělo a zavinuli je s těmi vonnými věcmi do lněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem. Na tom místě, kde byl ukřižován, byla zahrada a v té zahradě nový hrob, v němž ještě nikdo nebyl pochován. Tam kvůli židovskému dni přípravy Ježíše položili, neboť hrob byl blízko.

(Janovo evangelium)

I shromáždili se přední kněží a farizeové u Piláta a řekli: "Pane, vzpomněli jsme si, že onen svůdce ještě za svého života řekl: `Po třech dnech vstanu.´  Rozkaž tedy, ať je do třetího dne hrob zajištěn, aby nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: `Vstal z mrtvých.´ A bude poslední blud horší než ten první." Pilát jim řekl: "Máte stráž. Jděte a zabezpečte to, jak umíte."  Oni pak šli a zabezpečili hrob tak, že zapečetili kámen a postavili k němu stráž.

(Matoušovo evangelium)

Ráno prvního dne týdne, když Ježíš vstal, ukázal se nejprve Marii Magdalské, od níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ona šla a oznámila to těm, kteří byli s ním a kteří teď plakali a truchlili. A oni, když uslyšeli, že opět žije a že ho spatřila, neuvěřili. Po tom se v jiné podobě ukázal dvěma z nich cestou, když šli na pole.
13  A oni odešli a oznámili to ostatním, ale ani těmto neuvěřili. Nakonec se ukázal Jedenácti, když byli u stolu; pokáral jejich nevěru a tvrdost srdce, protože neuvěřili těm, kteří ho spatřili probuzeného z mrtvých.

(Markovo evangelium)

Víš, jak se Rusové zdraví o velikonoční neděli ?

- Isus vaskres !

- Navjerno vaskres !

Ježíš byl vzkříšen. Skutečně vzkříšen. David Friedrich Strauss, nejvýznamější a nejosvícenější racionalista 19.století, otevřeně přiznává: "Střed všech středů, ono pravé srdce křesťanství, tvoří Ježíšovo zmrtvýchvstání."

Na prvním obrázku vidíš vchod do skalního hrobu poblíž Jeruzaléma. Vchod zakrývala velká kamenná deska nebo těžký kulatý kámen, který se ke vchodu přivalil pomocí sochorů. Na přání Židů hlídala hrob pověstná římská stráž. Hrob byl oficiálně opatřen pečetí. Jak to, že v neděli ráno, třetí den po pohřbu, byl hrob prázdný ?

Teorie č.1. Tělo Ježíše odnesli Židé nebo Římané. To je však málo pravděpodobné. Římané to neudělali už proto, že jejich armáda se od armády české velmi lišila. V naší armádě se může stát vše. A ukrást se může taky vše. V římské armádě, profesionální armádě, bylo 18 přestupků, za které mohla být stráž odsouzena k smrti. Patřilo mezi ně i to, že během služby usnula nebo opustila své stanoviště. Proto se vyděšená stráž ztratila, hned jak se otevřel hrob. A kdyby měli tělo u sebe Židé, stačilo by jim ho ukázat a tak by udusili křesťanskou církev hned v počátcích.

Teorie č.2 Ježíšovo tělo odnesli učedníci. Jak se asi cítí skupina mladých mužů, kterým věřejně popravili jejich mistra? Krčili se, zamčeni v pokojíku a plánovali si návrat domů k rodinám. Jejich naděje byly složeny v Ježíši a ten byl mrtev. Skupinka vesničanů, kterým se sesypal celý jejich svět, a báli se o vlastní život. To je obrázek učedníků po Ježíšově pohřbu. Ti by podnikli útok proti ozbrojené římské hlídce ?

Teorie č.3 Ježíš nezemřel, ale pouze omdlel vyčerpáním a ztrátou krve. Všichni ho považovali za mrtvého, ale on se později probral, a učedníci to proto považovali za vzkříšení. Představme si člověka, který se probere z klinické smrti, krvácejícího, zbitého a vyhladovělého, jak odvaluje dvoutunový kámen od vchodu, plíží se nepozorovaně k městu, kde se ošetří a posílí do té míry, že se jeví učedníkům jako zmrtvýchvstalý. To není reálné, to je Hollywood.

Teorie č. 4 Nadpřirozené zmrtvýchvstání. Přijmeme-li svědectví mnoha nezávislých pisatelů Nového Zákona, všechny nesrovnalosti padají. Vysvětlí se útěk stráže, prázdný hrob, setkání Ježíše s jeho následovníky i proměna učedníků: Včera byli v depresi a strachu. Zítra budou nadšeně na ulici vyprávět o tom, se kterým se setkali a to i přes hrozbu vězení a smrti. Jejich zkušenost je silnější nežli hrozby mocných. Až na jednoho zemřeli nakonec na mučidlech - neodvolali , že viděli vzkříšeného Ježíše.

Jeden z nejlepších právníku USA a profesor Harvardské univerzity Dr. Simon Greenleaf napsal knihu v níž zkoumá právní hodnotu svědectví apoštotů o vzkříšení Ježíše Krista. Dochází k závěru, že Kristovo vzkříšení je - v souladu se zákony o pravdivém důkazu, jak je používají soudy - jednou z nejlépe doložených historických skutečností.

Lord Darling, bývalý nejvyšší soudce Velké Británie prohlásil:

Existují tak drtivé důkazy, pozitivní i negativní, přímé i nepřímé, že žádný rozumný soud na světě by nemohl vynést jiný rozsudek nežli ten, že zpráva o vzkříšení je pravdivá.

dandik@bigfoot.com